Kategorie

Producenci

Śledź nas na Facebooku

Polityka prywatności

IX. ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach określonych w pkt 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych kupujących:

 • nazwisko i imiona, ewentualnie nazwa firmy,

 • adres zamieszkania, ewentualnie siedziba firmy,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

 • NIP

 1. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w następujących celach: należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres, rozpoznania składanych reklamacji, wysyłania newsletterów kupującym, którzy wyrazili na to zgodę.

 2. Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce DialCom24 z siedzibą w Poznaniu, ul.Kanclerska 15. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Przelewy 24 procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

 3. Kupujący ma prawo wglądu w jego przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe oraz żądania ich zmiany lub usunięcia.

 

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.karnisze.com jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

 • newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,

 • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,

 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),

 • adres poczty elektronicznej.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

 2. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt II Regulaminu.

 3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,

 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@karnisze.com lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

 • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 1. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Zagrożenia każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, to w szczególności:

 • możliwość działania wirusów i robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.

 • możliwość działania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.

 • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

 • możliwość bycia narażonym na sniffing tj. niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - specjalizowanego programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci Internet.

Aby uniknąć wymienionych wyżej zagrożeń Usługobiorca powinien korzystać z bieżąco aktualizowanych programów antywirusowych.

 1. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

 • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej karnisze.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.

 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

 5. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.


© Copyright by Karnisze Kowalski Sklep | made by InterData