Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystywania przez serwis plików cookies Użytkownicy mogą znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nasz serwis plików cookies w sposób wskazany w Polityce Prywatności.

zamknij

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.karnisze.com, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Kowalski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-345, ul. Kontuszowa 9 b, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5223075227, numer statystyczny REGON 365774084.

2.       Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@karnisze.com, telefonu: (+ 48) 22 665 31 82 i elektronicznego formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.karnisze.com.

3.     Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów” użyte w niniejszym Regulaminie oznacza siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy, tj. Warszawa, ul. Kontuszowa 9 b, w którym Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu zakupionego towaru.

 

 

II.        PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.     Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2.     Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Złożona oferta wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3.     Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z Załącznikiem - wzorem odstąpienia od umowy.

4.     Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

5.     Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

6.     Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

7.     Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

III.        SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1.     Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).

2.     Sklep Internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:

a)    przelew na rachunek bankowy - kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego,

b)   płatność gotówką za pobraniem - wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości 6 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku dostawy realizowanej przez FedEx maksymalna kwota pobrania wynosi 10.000 zł. W przypadku dostawy realizowanej przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o. maksymalna kwota pobrania wynosi 11.000 zł. a pobranie w kwocie pow. 5.500 zł. może zostać zrealizowane jedynie w oddziale tej firmy,

c)    płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru,

d)   płatność kartą płatniczą - forma płatności obsługiwana przez Przelewy 24,

e)    operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

f)     płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Przelewy 24.

 

IV.         KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1.     W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:

a)   odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat,

b)   przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy FedEx z siedzibą ul. Kolejowa 323, 05-092 Łomianki k/Warszawy Polska,

c)   przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa,

2.     Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Termin dostawy przesyłki wynosi 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-16. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg. do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg. dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

3.     W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

4.     Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

V.        PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1.     Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.     Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@karnisze.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.     Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.     Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.     Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. Kowalski sp. z o.o., ul. Kontuszowa 9 b 01-345 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.     W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)   w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)   w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)   w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)   w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)    w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)   w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h)   w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)     w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)   zawartych w drodze aukcji publicznej,

l)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

11.   Postanowienia dotyczące Kupującego-konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta

 

VI.         REKLAMACJE

1.     Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2.       Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@karnisze.com.

3.     Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4.     Postanowienia dotyczące Kupującego zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta).

 

VII.         POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.     Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

a)   Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

b)   Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

c)   Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

d)    Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

VIII.        POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.     Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.       Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.     Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

4.     Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.     Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

6.     Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

7.     Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

X.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Kowalski sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kontuszowa 9b, 05-080 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000645069, NIP 522-307-52-27, REGON: 365774084, kapitał zakładowy Spółki o wartości 50 000 zł.

2.     W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Twoich praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: dane.osobowe@karnisze.com lub pod wyżej wskazany adres

3.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)    niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym prowadzenia konta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),

b)    obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),

c)    dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja mojego prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

d)    przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

-   świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

-  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e)    przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.     Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których usług korzystamy w naszej działalności, w tym: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznej, bankom (w tym ING Bank Śląski S.A.), Twisto Polska sp. z o.o, podmiotowi, który zajmuje się serwisem komputerowym, obsługą i serwisem sytemu IT, hostingiem poczty i sklepu internetowego, niszczeniem dokumentów, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.     Przechowujemy Państwa dane osobowe:

a)    w zakresie ust. 3 lit. a) – do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

b)    w zakresie ust. 3 lit b) – do czasu rozpatrzenia złożonej reklamacji,

c)    w zakresie ust. 3 lit c) – do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

6.     Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu,

b)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.     Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli nawiązać z Tobą stosunku prawnego.

8.     W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

9.     W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

10.  W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

11.  W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

12.  Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

13.  W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności. 

 

XI.         POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.karnisze.com jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3.     Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

a)   zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

b)   newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,

c)   dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.

4.     Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

a)   połączenie z siecią Internet,

b)   przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),

c)   adres poczty elektronicznej.

5.     Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

6.     Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt II Regulaminu.

7.     Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8.     Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

a)   Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,

b)   Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@karnisze.com lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

c)   Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

d)   Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

e)   O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

9.     Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Zagrożenia każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, to w szczególności:

a)   możliwość działania wirusów i robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku,

b)   możliwość działania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,

c)   możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne,

d)   możliwość bycia narażonym na sniffing tj. niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - specjalizowanego programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci Internet.

 

Aby uniknąć wymienionych wyżej zagrożeń Usługobiorca powinien korzystać z bieżąco aktualizowanych programów antywirusowych.

 

10.  Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

a)    Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

b)    Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

XII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej karnisze.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.

2.     W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.     Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4.     Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

5.     Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

6.     Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta– sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.